Контакт с нас

Правна информация

Декларация за отказ от отговорност на Макс График ЕООД

Приемане на условията

Достъпът и използването на този уебсайт на Макс График ЕООД ("Уебсайтът") е подчинено на следните условия за ползване ("Условия"). Като посещавате и използвате този Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия.


Съдържание на Уебсайта

Съдържанието на този Уебсайт, включително, но не само, текст, изображения, графики, видеоклипове и аудио материали ("Съдържанието"), е предоставено само за информационни цели.


Ограничение на отговорността

Макс График ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, последващи или примерни щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на този Уебсайт или неговото Съдържание, независимо дали е на основата на договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория, дори ако Макс График ЕООД е бил уведомен за възможността за такива щети.


Препратки към други уебсайтове

Този Уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или под контрола на Макс График ЕООД. Макс График ЕООД не носи отговорност за съдържанието, сигурността или практиките на други уебсайтове.


Промени в Условията

Макс График ЕООД си запазва правото да променя тези Условия по всяко време. Вашата продължителна употреба на този Уебсайт след публикуването на променените Условия ще се счита за вашето приемане на тези промени.


Приложимо право и юрисдикция

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всякакви спорове, произтичащи от или по някакъв начин свързани с тези Условия, ще бъдат уреждани от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища.


Цялост на споразумението

Тези Условия представляват цялото споразумение между Вас и Макс График ЕООД във връзка с използването на този Уебсайт и заместват всички предишни или едновременни споразумения, разбирания или договорености, писмени или устни, между Вас и Макс График ЕООД по отношение на този въпрос.


Разделност

Ако някоя разпоредба от тези Условия се окаже невалидна или неприложима, такава разпоредба ще бъде отменена от тези Условия и останалите разпоредби на тези Условия ще останат в пълна сила и действие.


Отказ

Никакво отказване от страна на Макс График ЕООД от изпълнение на някое от тези Условия няма да се счита за отказ от по-нататъшно изпълнение на това или друго Условие.